قیمت ویلا در کلاردشت

قیمت زمین در سال 1398 ، داخل بافت از پانصد هزار تومان تا یک میلیون تومان

خارج بافت، نزدیک به بافت که بعضی ها قابلیت ساخت دارد، چهارصد

و خارج بافت بسیار دور، مترمربعی سیصد هزار تومان 

در حال تکمیل / تابستان 1398