هنری
آموزش

انجمن خوشنویسان ایران - شعبه کلاردشت
توضیحاتانجمن خوشنویسان ایران - شعبه کلاردشت - با مدیریت آقای زندی
آموزش پیانو کلاردشت
توضیحاتآموزش خصوصی پیانو در کلاردشت - توسط استاد خانم