قصابی
فروشگاه (بازرگانی)

سوپر گوشت مهدی
توضیحاتگوشت گاو و گوسفند - بازارچه شهرداری کلاردشت