آشنایی با محله های کلاردشت

حدس می زنیم که نام کلاردشت را شنیده باشید! نام شمال که به میان می آید، نام چالوس هم به میان می آید. و نه فقط نام چالوس، بلکه نام کلاردشت. بله، این دو شهر بسیار به همدیگر نزدیک اند و ده ها سال کلاردشت جزئی از شهرستان چالوس و نوشهر بود، اما از سال 1393 به صورت مستقل، نام شهرستان به خود گرفت و حالا دیگر شهرستانی است کامل! اگر می خواهید بدانید کلاردشت دقیقاً کجاست، به صفحه "کلاردشت کجاست" مراجعه نمایید.

کلاردشت شامل بیش از سی آبادی است. مرکز آن حسن کیف و جمعیت آن...

 

نیاز به تکمیل دارد...

 

محله های کلاردشت

حسن کیف

ولوال (ولبال)

لاهو

...

 

محله‌های کلاردشت 

 

 

روستای بنفشه ده کلاردشت

  [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]روستای بنفشه ده کلاردشت[/heading]   این روستا در...

روستای کوهپر کلاردشت

  [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]روستای کوهپر کلاردشت[/heading]   جالب این است که...

روستای شکرکوه کلاردشت

  [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]روستای شکرکوه کلاردشت[/heading]   جالب این است ک...

روستای کلنو کلاردشت

  [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]روستای کلنو کلاردشت[/heading]   جالب این است که...

روستای کلمه کلاردشت

  [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]روستای کلمه کلاردشت[/heading]   جالب این است که...

روستای پیمبور کلاردشت

  [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]روستای مکارود کلاردشت[/heading]   جالب این است ک...

روستای طائب کلا کلاردشت

  [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]روستای مکارود کلاردشت[/heading]   جالب این است ک...

روستای مکارود کلاردشت

  [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]روستای مکارود کلاردشت[/heading]   جالب این است ک...

روستای لش‌سر کلاردشت

  [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]روستای لش سر کلاردشت[/heading]   جالب این است که...

روستای اویجدان کلاردشت

  [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]منطقه کردیچال کلاردشت[/heading]   جالب این است ک...

روستای تلوچال کلاردشت

  [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]منطقه کردیچال کلاردشت[/heading]   جالب این است ک...

روستای طویدره کلاردشت

  [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]منطقه کردیچال کلاردشت[/heading]   جالب این است ک...

روستای کردمحله کلاردشت

  [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]منطقه کردیچال کلاردشت[/heading]   جالب این است ک...

روستای کردیچال کلاردشت

  [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]منطقه کردیچال کلاردشت[/heading]   جالب این است ک...

روستای والت کلاردشت

  [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]منطقه اسپند کلا  کلاردشت[/heading]   این من...

روستای اسپندکلا کلاردشت

  [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]منطقه اسپند کلا  کلاردشت[/heading]   این من...

منطقه طبرسو کلاردشت

  [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]منطقه طبرسو (تبرسو) کلاردشت[/heading]   این منطق...

منطقه پی قلعه کلاردشت

  منطقه [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]منطقه رودبارک کلاردشت[/heading]   مناطق ری...

منطقه لاهو کلاردشت

  منطقه [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]منطقه رودبارک کلاردشت[/heading]   مناطق ری...

منطقه رودبارک کلاردشت

  منطقه [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]منطقه رودبارک کلاردشت[/heading]   مناطق ری...

منطقه مجل کلاردشت

  منطقه [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]منطقه دوبال کلاردشت[/heading]   ناحیه دوبا...

منطقه دوبال کلاردشت

  منطقه [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]منطقه دوبال کلاردشت[/heading]   ناحیه دوبا...

منطقه اجابیت کلاردشت

  منطقه [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]منطقه اجابیت کلاردشت[/heading]   منطقه مکا...

منطقه مکا کلاردشت

  منطقه [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]منطقه مکا کلاردشت[/heading]   منطقه مکا &n...

ولبال (ولوال)

  منطقه [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]ولبال کلاردشت (ولوال)[/heading]   محله ولب...

روستای پیشنبور

  [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]روستای پیشنبور| کلاردشت[/heading]   روستای پیشنب...

روستای واحد

  [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]روستای واحد | کلاردشت[/heading]   روستای بازارسر...

روستای بازارسر

  [heading style="modern-1-blue" heading="h1" color="#295b94" style_color="#e42e1b" size="30" line_height="25" margin="30" scroll_reveal="scale up 20%"]روستای بازارسر | کلاردشت[/heading]   روستای بازا...

حسن کیف کلاردشت

حسن کیف مرکز شهرستان کلاردشت است. یعنی جایی که اکثر ادارات و بانک ها و مراکز خرید بزرگ در آنجا واقع است. 

 

یه عالمه کلمه کلاردشت و غیره

چند لینک و یک عکس را هم بگنجان.